Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cesta do rozprávky CDY
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Dramatická výchova DRA
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Korektívne techniky
Ľudová slovesnosť LSL
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Obohatenie OHT
Poobedná činnosť POC
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ranná činnosť RAC
Regionálna geografia RGE
Regionálna výchova
Regionálny dejepis RGD
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektov TBZ
Tvorba projektov a prezentácií TPP
Tvorivé čítanie TEF
Tvorivé písanie TOF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017

Kontakt

  • Základná škola, Benkova 34, Nitra
    Benkova ul. 34, 94911 Nitra
  • A blok : +421377731015
    B blok : +421377731016
    Šk. jedáleň : +421377731278

Právne informácie